🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

GARAGE CARROSSERIE WATTY

0429.998.822

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 13,239 € 4,356
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 20,240 € 23,476
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 16,749 € 21,598
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -23,750 € -40,718
Financiële opbrengsten € 190 € 253
Recurrente financiële opbrengsten € 190 € 253
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,042 € 740
Recurrente financiële kosten € 1,042 € 740
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -24,601 € -41,205
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 145 € 169
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -24,747 € -41,375
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -24,747 € -41,375
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -24,747 € -41,375
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 125,979 € 122,219
Immateriële vaste activa € 0
Materiële vaste activa € 125,574 € 121,814
Terreinen en gebouwen € 103,774 € 121,252
Installaties, machines en uitrusting € 403
Meubilair en rollend materieel € 21,800 € 159
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405 € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 264,361 € 295,168
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 46,192 € 63,694
Voorraden € 46,192 € 63,694
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 190,107 € 199,686
Handelsvorderingen € 183,655 € 195,587
Overige vorderingen € 6,452 € 4,100
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 26,231 € 28,786
Overlopende rekeningen € 1,831 € 3,002
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 390,340 € 417,387
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 379,543 € 404,290
Inbreng € 123,947 € 123,947
Onbeschikbaar € 123,947 € 123,947
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 255,597 € 280,343
Onbeschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 243,202 € 267,949
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 10,797 € 13,097
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 10,797 € 13,097
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,979 € 692
Leveranciers € 1,979 € 692
Vooruitbetalingen op bestellingen € 1,042 € 1,042
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 811 € 618
Belastingen € 811 € 618
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,964 € 10,746
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 390,340 € 417,387

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot