🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

GARAGE CARROSSERIE WATTY

0429.998.822

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 141,386 € 13,239
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,283 € 20,240
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 29,179 € 16,749
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 97,924 € -23,750
Financiële opbrengsten € 3,018 € 190
Recurrente financiële opbrengsten € 3,018 € 190
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,150 € 1,042
Recurrente financiële kosten € 1,150 € 1,042
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 99,793 € -24,601
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 99,684 € -24,747
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 99,684 € -24,747
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 99,684 € -24,747
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 89,896 € 125,979
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 89,491 € 125,574
Terreinen en gebouwen € 89,491 € 103,774
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405 € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 475,726 € 264,361
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 399,420 € 190,107
Handelsvorderingen € 321,688 € 183,655
Overige vorderingen € 77,731 € 6,452
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 28,789 € 26,231
Overlopende rekeningen € 873 € 1,831
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 565,623 € 390,340
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 479,227 € 379,543
Inbreng € 123,947 € 123,947
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 355,281 € 255,597
Onbeschikbare reserves € 12,395
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 355,281 € 243,202
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 86,395 € 10,797
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 86,395 € 10,797
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 83,775 € 1,979
Leveranciers € 83,775 € 1,979
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,578 € 811
Belastingen € 1,578 € 811
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 6,964
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 565,623 € 390,340

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot