🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

GARAGE CARROSSERIE WATTY

0429.998.822

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 8,400 € 141,386
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,147 € 14,283
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 188,605 € 29,179
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -199,352 € 97,924
Financiële opbrengsten € 2,586 € 3,018
Recurrente financiële opbrengsten € 2,586 € 3,018
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,141 € 1,150
Recurrente financiële kosten € 3,141 € 1,150
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -199,907 € 99,793
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -199,907 € 99,684
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -199,907 € 99,684
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -199,907 € 99,684
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 93
Uit te keren winst € 150,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 84,883 € 89,896
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 84,883 € 89,491
Terreinen en gebouwen € 84,883 € 89,491
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 366,696 € 475,726
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 322,017 € 399,420
Handelsvorderingen € 143,131 € 321,688
Overige vorderingen € 178,885 € 77,731
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 13,527 € 28,789
Overlopende rekeningen € 674 € 873
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 451,580 € 565,623
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 129,320 € 479,227
Inbreng € 123,947 € 123,947
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 5,281 € 355,281
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 5,281 € 355,281
Overgedragen winst (verlies) € 93
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 322,259 € 86,395
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 319,259 € 86,395
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 147,412 € 83,775
Leveranciers € 147,412 € 83,775
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 16,147 € 1,578
Belastingen € 16,147 € 1,578
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 155,700
Overlopende rekeningen € 3,000
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 451,580 € 565,623

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot