🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HERBOSCH - KIERE

0404.637.280

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 89,056,466 € 80,951,350
Brutomarge
Omzet € 69,407,833 € 73,466,072
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € 9,820,260 € -1,726,420
Geproduceerde vaste activa € 1,346,409 € 430,033
Andere bedrijfsopbrengsten € 8,481,965 € 8,781,665
Bedrijfskosten € 77,696,084 € 79,044,644
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 39,526,598 € 36,849,148
Aankopen € 40,084,507 € 35,717,462
Voorraad: afname (toename) € -557,909 € 1,131,685
Diensten en diverse goederen € 18,815,281 € 19,877,542
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 16,257,038 € 17,574,170
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,633,448 € 3,713,383
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -750,790 € 67,545
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -175,531 € 103,197
Andere bedrijfskosten € 390,040 € 859,661
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 11,360,382 € 1,906,706
Financiële opbrengsten € 475,245 € 546,744
Recurrente financiële opbrengsten € 475,245 € 546,744
Opbrengsten uit vlottende activa € 166,860 € 432,377
Andere financiële opbrengsten € 8,385 € 110,535
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 472,855 € 461,557
Recurrente financiële kosten € 472,855 € 461,557
Kosten van schulden € 390,712 € 385,245
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 82,142 € 76,311
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,362,773 € 1,991,893
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 46,175 € 43,237
Belastingen op het resultaat € 2,860,471 € 847,582
Belastingen € 2,860,471 € 847,582
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 8,529,301 € 1,111,380
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 138,526 € 102,934
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,610,298 € 1,032,983
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,610,298 € 1,032,983
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 305 € 61,618
Uit te keren winst € 8,671,611
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 27,830,036 € 28,371,251
Immateriële vaste activa € 7,500 € 37,500
Materiële vaste activa € 20,639,523 € 21,224,135
Terreinen en gebouwen € 1,799,218 € 1,912,752
Installaties, machines en uitrusting € 9,390,946 € 10,536,295
Meubilair en rollend materieel € 396,619 € 512,778
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 1,841,181 € 501,405
Financiële vaste activa € 7,183,013 € 7,109,617
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 34,306,433 € 49,214,010
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,532,578 € 974,078
Voorraden € 1,531,987 € 974,078
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 590
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 27,744,041 € 40,381,699
Handelsvorderingen € 20,923,998 € 33,136,739
Overige vorderingen € 6,820,043 € 7,244,959
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 4,557,050 € 7,471,496
Overlopende rekeningen € 458,193 € 372,166
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 62,136,470 € 77,585,261
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 21,129,841 € 21,272,151
Inbreng € 18,000,000 € 18,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Geplaatst kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,129,536 € 3,210,532
Onbeschikbare reserves € 2,300,000 € 2,300,000
Wettelijke reserve € 2,300,000 € 2,300,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 829,536 € 910,532
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 305 € 61,618
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 296,008 € 498,537
Voorzieningen voor risico's en kosten € 64,943 € 240,474
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 64,943 € 240,474
Uitgestelde belastingen € 231,065 € 258,064
SCHULDEN € 40,710,621 € 55,814,573
Schulden op meer dan één jaar € 7,097,944 € 7,545,898
Financiële schulden € 7,097,944 € 7,545,898
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 33,601,156 € 48,257,154
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 16,261,155 € 18,310,347
Leveranciers € 16,261,155 € 18,310,347
Vooruitbetalingen op bestellingen € 3,776,067 € 14,345,419
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,256,018 € 3,117,786
Belastingen € 259,655 € 554,847
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,996,363 € 2,562,939
Overige schulden € 9,179,474 € 10,326,563
Overlopende rekeningen € 11,522 € 11,522
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 62,136,470 € 77,585,261

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot