🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HERBOSCH - KIERE

0404.637.280

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 87,676,597 € 89,056,466
Brutomarge
Omzet € 81,065,264 € 69,407,833
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 5,631,921 € 8,481,965
Bedrijfskosten € 85,419,074 € 77,696,084
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 38,573,655 € 39,526,598
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 24,782,023 € 18,815,281
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 17,045,439 € 16,257,038
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,309,895 € 3,633,448
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,432,452 € -750,790
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 71,126 € -175,531
Andere bedrijfskosten € 204,483 € 390,040
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,257,523 € 11,360,382
Financiële opbrengsten € 913,514 € 475,245
Recurrente financiële opbrengsten € 913,514 € 475,245
Opbrengsten uit vlottende activa € 390,645 € 166,860
Andere financiële opbrengsten € 17,851 € 8,385
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 479,367 € 472,855
Recurrente financiële kosten € 479,367 € 472,855
Kosten van schulden € 388,068 € 390,712
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 91,300 € 82,142
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,691,670 € 11,362,773
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 831,127 € 2,860,471
Belastingen € 831,127 € 2,860,471
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,908,273 € 8,529,301
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,051,464 € 8,610,298
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,051,464 € 8,610,298
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 305 € 61,618
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 3,184 € 305
Uit te keren winst € 2,048,585 € 8,671,611
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 28,023,604 € 27,830,036
Immateriële vaste activa € 7,500
Materiële vaste activa € 20,331,902 € 20,639,523
Terreinen en gebouwen € 3,493,972 € 1,799,218
Installaties, machines en uitrusting € 9,252,608 € 9,390,946
Meubilair en rollend materieel € 326,218 € 396,619
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 1,147,321 € 1,841,181
Financiële vaste activa € 7,691,702 € 7,183,013
Verbonden ondernemingen € 285,071 € 285,071
Deelnemingen € 285,071 € 285,071
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 504,723 € 581,035
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 504,723 € 581,035
VLOTTENDE ACTIVA € 45,031,127 € 34,306,433
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 3,595,562 € 1,532,578
Voorraden € 3,595,562 € 1,531,987
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 34,761,269 € 27,744,041
Handelsvorderingen € 29,617,571 € 20,923,998
Overige vorderingen € 5,143,698 € 6,820,043
Geldbeleggingen € 14,570 € 14,571
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 14,570 € 14,571
Liquide middelen € 6,434,384 € 4,557,050
Overlopende rekeningen € 225,342 € 458,193
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 73,054,731 € 62,136,470
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 20,989,529 € 21,129,841
Inbreng € 18,000,000 € 18,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Geplaatst kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,986,346 € 3,129,536
Onbeschikbare reserves € 2,300,000 € 2,300,000
Wettelijke reserve € 2,300,000 € 2,300,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 3,184 € 305
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 319,403 € 296,008
Voorzieningen voor risico's en kosten € 136,069 € 64,943
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 136,069 € 64,943
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 51,745,799 € 40,710,621
Schulden op meer dan één jaar € 5,351,028 € 7,097,944
Financiële schulden € 5,351,028 € 7,097,944
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 1,319,095 € 1,898,094
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 46,363,814 € 33,601,156
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 25,053,315 € 16,261,155
Leveranciers € 25,053,315 € 16,261,155
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,365,251 € 2,256,018
Belastingen € 226,445 € 259,655
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,138,807 € 1,996,363
Overige schulden € 12,266,686 € 9,179,474
Overlopende rekeningen € 30,957 € 11,522
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 73,054,731 € 62,136,470

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot