HERBOSCH - KIERE

0404.637.280

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 105,730,056 € 87,676,597
Brutomarge
Omzet € 102,490,890 € 81,065,264
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 6,685,779 € 5,631,921
Bedrijfskosten € 109,760,635 € 85,419,074
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 49,800,887 € 38,573,655
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 34,381,428 € 24,782,023
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 18,366,245 € 17,045,439
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,232,100 € 3,309,895
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 2,460,589 € 1,432,452
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 367,520 € 71,126
Andere bedrijfskosten € 1,151,866 € 204,483
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -4,030,579 € 2,257,523
Financiële opbrengsten € 797,226 € 913,514
Recurrente financiële opbrengsten € 797,226 € 913,514
Opbrengsten uit vlottende activa € 175,735 € 390,645
Andere financiële opbrengsten € 19,313 € 17,851
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 833,861 € 479,367
Recurrente financiële kosten € 833,861 € 479,367
Kosten van schulden € 714,575 € 388,068
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 119,286 € 91,300
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -4,067,214 € 2,691,670
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 30,884 € 831,127
Belastingen € 30,884 € 831,127
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -4,072,181 € 1,908,273
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,994,431 € 2,051,464
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,994,431 € 2,051,464
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 3,184 € 305
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -3,991,247 € 3,184
Uit te keren winst € 2,048,585
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 29,212,609 € 28,023,604
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 19,665,361 € 20,331,902
Terreinen en gebouwen € 3,360,923 € 3,493,972
Installaties, machines en uitrusting € 9,320,965 € 9,252,608
Meubilair en rollend materieel € 272,864 € 326,218
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 517,579 € 1,147,321
Financiële vaste activa € 9,547,248 € 7,691,702
Verbonden ondernemingen € 285,071 € 285,071
Deelnemingen € 285,071 € 285,071
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 580,478 € 504,723
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 580,478 € 504,723
VLOTTENDE ACTIVA € 59,765,464 € 45,031,127
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,982,839 € 3,595,562
Voorraden € 1,982,839 € 3,595,562
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 49,321,786 € 34,761,269
Handelsvorderingen € 41,305,564 € 29,617,571
Overige vorderingen € 8,016,222 € 5,143,698
Geldbeleggingen € 14,572 € 14,570
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 14,572 € 14,570
Liquide middelen € 8,107,318 € 6,434,384
Overlopende rekeningen € 338,949 € 225,342
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 88,978,073 € 73,054,731
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 16,917,348 € 20,989,529
Inbreng € 18,000,000 € 18,000,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Geplaatst kapitaal € 18,000,000 € 18,000,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,908,596 € 2,986,346
Onbeschikbare reserves € 2,300,000 € 2,300,000
Wettelijke reserve € 2,300,000 € 2,300,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -3,991,247 € 3,184
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 661,006 € 319,403
Voorzieningen voor risico's en kosten € 503,588 € 136,069
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 503,588 € 136,069
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 71,399,718 € 51,745,799
Schulden op meer dan één jaar € 4,491,687 € 5,351,028
Financiële schulden € 4,491,687 € 5,351,028
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 922,571 € 1,319,095
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 66,041,233 € 46,363,814
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 24,415,382 € 25,053,315
Leveranciers € 24,415,382 € 25,053,315
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,701,680 € 2,365,251
Belastingen € 1,262,894 € 226,445
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,438,787 € 2,138,807
Overige schulden € 24,840,252 € 12,266,686
Overlopende rekeningen € 866,798 € 30,957
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 88,978,073 € 73,054,731

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot