🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HILVIMMO

0429.975.264

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 124,480 € 142,812
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 78,298 € 78,297
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 53,300 € 50,344
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -7,117 € 14,170
Financiële opbrengsten € 63,608 € 69,392
Recurrente financiële opbrengsten € 63,608 € 69,392
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 14,244 € 15,493
Recurrente financiële kosten € 14,244 € 15,493
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 42,246 € 68,069
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 12,338 € 10,737
Belastingen op het resultaat € 5,240 € 8,239
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 49,343 € 70,567
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 23,960 € 25,561
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 73,303 € 96,128
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 73,303 € 96,128
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 14,399 € 57,169
Uit te keren winst € 305,219 € 78,275
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,407,662 € 1,485,960
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,407,662 € 1,485,960
Terreinen en gebouwen € 330,775 € 340,314
Installaties, machines en uitrusting € 213 € 685
Meubilair en rollend materieel € 835 € 1,889
Overige materiële vaste activa € 1,075,839 € 1,143,071
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,008,043 € 1,970,788
Vorderingen op meer dan één jaar € 1,145,144 € 1,258,052
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 578,868 € 515,634
Handelsvorderingen € 71,624 € 8,978
Overige vorderingen € 507,244 € 506,656
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,854 € 18,779
Overlopende rekeningen € 278,177 € 178,323
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,415,705 € 3,456,748
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,814,334 € 2,070,209
Inbreng € 1,348,687 € 1,348,687
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Geplaatst kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 53,733 € 53,733
Reserves € 397,515 € 610,620
Onbeschikbare reserves € 130,181 € 130,181
Wettelijke reserve € 130,181 € 130,181
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 267,334 € 291,294
Beschikbare reserves € 189,145
Overgedragen winst (verlies) € 14,399 € 57,169
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 110,021 € 122,358
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 110,021 € 122,358
SCHULDEN € 1,491,351 € 1,264,180
Schulden op meer dan één jaar € 456,818 € 456,818
Financiële schulden € 456,818 € 456,818
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 960,369 € 758,618
Financiële schulden € 253,292 € 257,727
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 196,922 € 147,513
Leveranciers € 196,922 € 147,513
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 34,354 € 57,449
Belastingen € 34,354 € 57,449
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 441,055 € 214,111
Overlopende rekeningen € 74,164 € 48,744
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,415,705 € 3,456,748

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot