🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HILVIMMO

0429.975.264

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 59,452 € 124,480
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 77,597 € 78,298
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 40,968 € 53,300
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -59,112 € -7,117
Financiële opbrengsten € 57,717 € 63,608
Recurrente financiële opbrengsten € 57,717 € 63,608
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 12,524 € 14,244
Recurrente financiële kosten € 12,524 € 14,244
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -13,919 € 42,246
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -6,338 € 49,343
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,885 € 73,303
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,885 € 73,303
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 14,399 € 57,169
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 17,428 € 14,399
Uit te keren winst € 16,784 € 58,908
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,330,065 € 1,407,662
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,330,065 € 1,407,662
Terreinen en gebouwen € 321,235 € 330,775
Installaties, machines en uitrusting € 213
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,735,048 € 2,008,043
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 345,204 € 578,868
Handelsvorderingen € 40,863 € 71,624
Overige vorderingen € 304,341 € 507,244
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15,089 € 5,854
Overlopende rekeningen € 348,616 € 278,177
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,065,114 € 3,415,705
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,806,894 € 1,814,334
Inbreng € 1,348,687 € 1,348,687
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Geplaatst kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 387,046 € 397,515
Onbeschikbare reserves € 131,253 € 130,181
Wettelijke reserve € 131,253 € 130,181
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 17,428 € 14,399
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 85,264 € 110,021
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,172,955 € 1,491,351
Schulden op meer dan één jaar € 334,091 € 456,818
Financiële schulden € 334,091 € 456,818
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 831,904 € 960,369
Financiële schulden € 200,455 € 253,292
Kredietinstellingen € 200,455 € 253,292
Overige leningen
Handelsschulden € 67,650 € 196,922
Leveranciers € 67,650 € 196,922
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 27,348 € 34,354
Belastingen € 27,348 € 34,354
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 454,634 € 441,055
Overlopende rekeningen € 6,960 € 74,164
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,065,114 € 3,415,705

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot