🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HILVIMMO

0429.975.264

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 136,552 € 59,452
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 78,773 € 77,597
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 48,765 € 40,968
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,013 € -59,112
Financiële opbrengsten € 51,084 € 57,717
Recurrente financiële opbrengsten € 51,084 € 57,717
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,191 € 12,524
Recurrente financiële kosten € 10,191 € 12,524
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 49,907 € -13,919
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 53,019 € -6,338
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 79,381 € 20,885
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 79,381 € 20,885
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 17,428 € 14,399
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 29,048 € 17,428
Uit te keren winst € 63,792 € 16,784
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,288,209 € 1,330,065
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,288,209 € 1,330,065
Terreinen en gebouwen € 340,953 € 321,235
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,600,655 € 1,735,048
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 288,167 € 345,204
Handelsvorderingen € 3,610 € 40,863
Overige vorderingen € 284,558 € 304,341
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 8,818 € 15,089
Overlopende rekeningen € 402,962 € 348,616
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,888,864 € 3,065,114
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,796,121 € 1,806,894
Inbreng € 1,348,687 € 1,348,687
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Geplaatst kapitaal € 1,348,687 € 1,348,687
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 364,653 € 387,046
Onbeschikbare reserves € 135,222 € 131,253
Wettelijke reserve € 135,222 € 131,253
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 29,048 € 17,428
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 76,477 € 85,264
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,016,266 € 1,172,955
Schulden op meer dan één jaar € 252,273 € 334,091
Financiële schulden € 252,273 € 334,091
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 763,993 € 831,904
Financiële schulden € 161,902 € 200,455
Kredietinstellingen € 161,902 € 200,455
Overige leningen
Handelsschulden € 40,220 € 67,650
Leveranciers € 40,220 € 67,650
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 37,318 € 27,348
Belastingen € 37,318 € 27,348
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 442,735 € 454,634
Overlopende rekeningen € 6,960
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,888,864 € 3,065,114

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot