🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HOME PARTNERS

0430.110.866

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 665,975 € 370,528
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 111,952 € 71,796
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 689 € 25,368
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 77,054
Andere bedrijfskosten € 36,499 € 49,220
Niet-recurrente bedrijfskosten € 5,203
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 511,632 € 147,090
Financiële opbrengsten € 3,311 € 3,389
Recurrente financiële opbrengsten € 3,311 € 3,389
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 39,959 € 23,484
Recurrente financiële kosten € 39,959 € 23,484
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 474,984 € 126,995
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 2,008 € 1,891
Belastingen op het resultaat € 1,236 € 3,111
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 337,362 € 72,202
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 7,145 € 4,502
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -70,675 € -82,845
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -70,675 € -82,845
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 31,158 € 101,833
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,851,037 € 3,850,313
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,850,492 € 3,849,768
Terreinen en gebouwen € 4,230,622 € 3,459,018
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 3,482 € 1,951
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 616,388 € 388,799
Financiële vaste activa € 545 € 545
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 706,416 € 260,921
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 134,386 € 251,604
Handelsvorderingen € 91,026 € 122,493
Overige vorderingen € 43,360 € 129,111
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 565,717 € 2,905
Overlopende rekeningen € 6,313 € 6,412
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 5,557,453 € 4,111,234
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 823,303 € 485,941
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 592,145 € 184,108
Onbeschikbare reserves € 19,831 € 19,831
Wettelijke reserve € 19,831 € 19,831
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 563,083 € 155,046
Beschikbare reserves € 9,231 € 9,231
Overgedragen winst (verlies) € 31,158 € 101,833
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 265,122 € 128,736
Voorzieningen voor risico's en kosten € 77,054 € 77,054
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 188,068 € 51,682
SCHULDEN € 4,469,028 € 3,496,557
Schulden op meer dan één jaar € 1,892,930 € 1,371,601
Financiële schulden € 1,892,930 € 1,371,601
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,555,780 € 2,104,931
Financiële schulden € 25,000 € 25,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 166,774 € 44,684
Leveranciers € 166,774 € 44,684
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 10,616 € 19,181
Belastingen € 10,616 € 19,181
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,198,595 € 1,976,777
Overlopende rekeningen € 20,318 € 20,025
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 5,557,453 € 4,111,234

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot