🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HOME PARTNERS

0430.110.866

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 79,196 € 665,975
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 167,627 € 111,952
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 10,575 € 689
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 45,212 € 36,499
Niet-recurrente bedrijfskosten € 5,203
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -144,217 € 511,632
Financiële opbrengsten € 4,757 € 3,311
Recurrente financiële opbrengsten € 4,757 € 3,311
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 37,056 € 39,959
Recurrente financiële kosten € 37,056 € 39,959
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -176,517 € 474,984
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -168,995 € 337,362
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -146,465 € -70,675
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -146,465 € -70,675
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 31,157 € 101,833
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -115,308 € 31,158
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 5,294,534 € 4,851,037
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 5,293,989 € 4,850,492
Terreinen en gebouwen € 4,545,693 € 4,230,622
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 735,847 € 616,388
Financiële vaste activa € 545 € 545
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 315,760 € 706,416
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 304,887 € 134,386
Handelsvorderingen € 82,981 € 91,026
Overige vorderingen € 221,905 € 43,360
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,291 € 565,717
Overlopende rekeningen € 9,582 € 6,313
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 5,610,294 € 5,557,453
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 654,308 € 823,304
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 569,616 € 592,146
Onbeschikbare reserves € 19,831 € 19,831
Wettelijke reserve € 19,831 € 19,831
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 9,231 € 9,231
Overgedragen winst (verlies) € -115,308 € 31,158
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 257,600 € 265,122
Voorzieningen voor risico's en kosten € 77,054 € 77,054
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 4,698,387 € 4,469,028
Schulden op meer dan één jaar € 1,729,265 € 1,892,930
Financiële schulden € 1,729,265 € 1,892,930
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,957,231 € 2,555,780
Financiële schulden € 25,000 € 25,000
Kredietinstellingen € 25,000 € 25,000
Overige leningen
Handelsschulden € 115,804 € 166,774
Leveranciers € 115,804 € 166,774
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 10,367 € 10,616
Belastingen € 10,367 € 10,616
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,606,375 € 2,198,595
Overlopende rekeningen € 11,890 € 20,318
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 5,610,294 € 5,557,454

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot