🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HOME PARTNERS

0430.110.866

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 172,523 € 79,196
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 255,371 € 167,627
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 27,345 € 10,575
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 59,359 € 45,212
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -169,552 € -144,217
Financiële opbrengsten € 8,808 € 4,757
Recurrente financiële opbrengsten € 8,808 € 4,757
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 59,950 € 37,056
Recurrente financiële kosten € 59,950 € 37,056
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -220,694 € -176,517
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -214,935 € -168,995
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -197,694 € -146,465
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -197,694 € -146,465
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -115,308 € 31,157
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -313,001 € -115,308
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 6,462,029 € 5,294,534
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 6,176,484 € 5,293,989
Terreinen en gebouwen € 5,543,274 € 4,545,693
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 622,772 € 735,847
Financiële vaste activa € 285,545 € 545
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 286,727 € 315,760
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 259,661 € 304,887
Handelsvorderingen € 69,652 € 82,981
Overige vorderingen € 190,009 € 221,905
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 13,557 € 1,291
Overlopende rekeningen € 13,509 € 9,582
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,748,756 € 5,610,294
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 439,373 € 654,308
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 552,374 € 569,616
Onbeschikbare reserves € 19,831 € 19,831
Wettelijke reserve € 19,831 € 19,831
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 9,231 € 9,231
Overgedragen winst (verlies) € -313,001 € -115,308
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 251,841 € 257,600
Voorzieningen voor risico's en kosten € 77,054 € 77,054
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 6,057,543 € 4,698,387
Schulden op meer dan één jaar € 2,227,680 € 1,729,265
Financiële schulden € 2,227,680 € 1,729,265
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,814,705 € 2,957,231
Financiële schulden € 25,000 € 25,000
Kredietinstellingen € 25,000 € 25,000
Overige leningen
Handelsschulden € 68,204 € 115,804
Leveranciers € 68,204 € 115,804
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,010 € 10,367
Belastingen € 3,010 € 10,367
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 3,516,906 € 2,606,375
Overlopende rekeningen € 15,158 € 11,890
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,748,756 € 5,610,294

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot