🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HORECA INVEST

0429.878.363

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 12-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 399,969 € 673,224
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 248,087 € 340,684
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 45,451 € 51,439
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 25,636 € 23,203
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 80,795 € 257,897
Financiële opbrengsten € 1,150 € 1,430
Recurrente financiële opbrengsten € 1,150 € 1,430
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 21,919 € 15,857
Recurrente financiële kosten € 21,919 € 15,857
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 60,026 € 243,470
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 25,276 € 93,522
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 34,751 € 149,949
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 34,751 € 149,949
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 34,751 € 149,949
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 34,751 € 149,949
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 282,727 € 315,997
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 282,727 € 315,997
Terreinen en gebouwen € 262,356 € 285,190
Installaties, machines en uitrusting € 16,285 € 22,897
Meubilair en rollend materieel € 4,087 € 7,911
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,854,776 € 3,775,817
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 17,508 € 19,008
Voorraden € 17,508 € 19,008
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 63,495 € 44,409
Handelsvorderingen € 34,114 € 38,747
Overige vorderingen € 29,381 € 5,662
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,750,161 € 3,692,415
Overlopende rekeningen € 23,612 € 19,985
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,137,504 € 4,091,815
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,071,544 € 4,036,794
Inbreng € 1,115,521 € 1,115,521
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,115,521 € 1,115,521
Geplaatst kapitaal € 1,115,521 € 1,115,521
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,956,023 € 2,921,273
Onbeschikbare reserves € 113,044 € 113,044
Wettelijke reserve € 113,044 € 113,044
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,842,979 € 2,808,229
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 65,959 € 55,021
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 65,440 € 55,021
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,284 € 33,060
Leveranciers € 10,284 € 33,060
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 55,156 € 21,206
Belastingen € 38,489 € 13,357
Bezoldigingen en sociale lasten € 16,667 € 7,849
Overige schulden € 755
Overlopende rekeningen € 520
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,137,504 € 4,091,815

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot