🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

HORECA INVEST

0429.878.363

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 12-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 568,154 € 399,969
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 192,130 € 248,087
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 24,365 € 45,451
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 32,150 € 25,636
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 319,509 € 80,795
Financiële opbrengsten € 389 € 1,150
Recurrente financiële opbrengsten € 389 € 1,150
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 32,551 € 21,919
Recurrente financiële kosten € 32,551 € 21,919
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 287,348 € 60,026
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 178,721 € 34,751
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 178,721 € 34,751
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 178,721 € 34,751
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 259,747 € 282,727
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 259,747 € 282,727
Terreinen en gebouwen € 249,774 € 262,356
Installaties, machines en uitrusting € 9,595 € 16,285
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 4,085,909 € 3,854,776
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 44,296 € 63,495
Handelsvorderingen € 39,167 € 34,114
Overige vorderingen € 5,129 € 29,381
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 4,002,642 € 3,750,161
Overlopende rekeningen € 20,933 € 23,612
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,345,656 € 4,137,504
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,250,266 € 4,071,544
Inbreng € 1,115,521 € 1,115,521
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,115,521 € 1,115,521
Geplaatst kapitaal € 1,115,521 € 1,115,521
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,134,745 € 2,956,023
Onbeschikbare reserves € 113,044 € 113,044
Wettelijke reserve € 113,044 € 113,044
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 3,021,701 € 2,842,979
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 95,391 € 65,959
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 84,122 € 65,440
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 43,144 € 10,284
Leveranciers € 43,144 € 10,284
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 40,979 € 55,156
Belastingen € 27,141 € 38,489
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,837 € 16,667
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 11,269 € 520
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,345,656 € 4,137,504

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot