🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Habeco

0400.033.542

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-04-1965
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 21,883 € 26,466
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 11,800 € 24,757
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 4,383 € 4,466
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 829 € 814
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,872 € -3,571
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 422 € 672
Recurrente financiële kosten € 422 € 672
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,450 € -4,242
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 337 € 349
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,113 € -4,592
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,113 € -4,592
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,113 € -4,592
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -122,826 € -126,939
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,354 € 8,736
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,354 € 8,736
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 4,354 € 8,736
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 106,226 € 113,565
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 83,113 € 99,862
Voorraden € 83,113 € 99,862
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 8,910 € 10,838
Handelsvorderingen € 8,910 € 10,295
Overige vorderingen € 543
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,204 € 2,866
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 110,580 € 122,301
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 101,998 € 97,885
Inbreng € 125,000 € 125,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 125,000 € 125,000
Geplaatst kapitaal € 125,000 € 125,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 99,824 € 99,824
Onbeschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Wettelijke reserve € 12,395 € 12,395
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves € 87,429 € 87,429
Overgedragen winst (verlies) € -122,826 € -126,939
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 8,582 € 24,416
Schulden op meer dan één jaar € 872 € 5,986
Financiële schulden € 872 € 5,986
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 7,710 € 18,430
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 509 € 1,145
Leveranciers € 509 € 1,145
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,087 € 12,368
Belastingen € 468 € 90
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,619 € 12,277
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 110,580 € 122,301

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot