🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Habeco

0400.033.542

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-04-1965
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,527 € 21,883
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 8,925 € 11,800
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 4,621 € 4,383
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 292 € 829
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,689 € 4,872
Financiële opbrengsten € 17
Recurrente financiële opbrengsten € 17
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 184 € 422
Recurrente financiële kosten € 184 € 422
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,522 € 4,450
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,231 € 4,113
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,231 € 4,113
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,231 € 4,113
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -122,826 € -126,939
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -118,594 € -122,826
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 401 € 4,354
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 401 € 4,354
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 401 € 4,354
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 107,407 € 106,226
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 73,246 € 83,113
Voorraden € 73,246 € 83,113
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 21,798 € 8,910
Handelsvorderingen € 20,698 € 8,910
Overige vorderingen € 1,100
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,363 € 14,204
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 107,808 € 110,580
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 106,229 € 101,998
Inbreng € 125,000 € 125,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 125,000 € 125,000
Geplaatst kapitaal € 125,000 € 125,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 99,824 € 99,824
Onbeschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Wettelijke reserve € 12,395 € 12,395
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 87,429 € 87,429
Overgedragen winst (verlies) € -118,594 € -122,826
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,579 € 8,582
Schulden op meer dan één jaar € 872
Financiële schulden € 872
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,579 € 7,710
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 723 € 509
Leveranciers € 723 € 509
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 0 € 2,087
Belastingen € 0 € 468
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,619
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 107,808 € 110,580

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot