🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Habeco

0400.033.542

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-04-1965
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,188 € 18,527
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 97 € 8,925
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 161 € 4,621
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 297 € 292
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,634 € 4,689
Financiële opbrengsten € 2 € 17
Recurrente financiële opbrengsten € 2 € 17
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 61 € 184
Recurrente financiële kosten € 61 € 184
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,575 € 4,522
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,405 € 4,231
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,405 € 4,231
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,405 € 4,231
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -118,594 € -122,826
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -116,189 € -118,594
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 241 € 401
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 241 € 401
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 241 € 401
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 108,437 € 107,407
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 64,640 € 73,246
Voorraden € 64,640 € 73,246
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 15,130 € 21,798
Handelsvorderingen € 11,033 € 20,698
Overige vorderingen € 4,097 € 1,100
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 28,496 € 12,363
Overlopende rekeningen € 170
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 108,678 € 107,808
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 108,634 € 106,229
Inbreng € 125,000 € 125,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 125,000 € 125,000
Geplaatst kapitaal € 125,000 € 125,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 99,824 € 99,824
Onbeschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Wettelijke reserve € 12,395 € 12,395
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 87,429 € 87,429
Overgedragen winst (verlies) € -116,189 € -118,594
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 43 € 1,579
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 43 € 1,579
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 43 € 723
Leveranciers € 43 € 723
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 0
Belastingen € 0
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 108,678 € 107,808

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot