Horas

0405.911.445

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-02-1964
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 682,060 € 590,329
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 695,418 € 934,852
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 39,149 € 36,644
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,326 € 6,865
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -58,834 € -388,032
Financiële opbrengsten € 20,733 € 47,635
Recurrente financiële opbrengsten € 20,733 € 47,635
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 51,605 € 47,780
Recurrente financiële kosten € 51,605 € 47,780
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -89,706 € -388,177
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,965 € 1,459
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -91,671 € -389,636
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -91,671 € -389,636
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -91,671 € -389,636
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,813,301 € 2,801,911
Immateriële vaste activa € 9,080
Materiële vaste activa € 238,626 € 236,317
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 283 € 663
Meubilair en rollend materieel € 17,180 € 4,095
Overige materiële vaste activa € 221,163 € 231,558
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,565,594 € 2,565,594
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,049,644 € 2,714,728
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 869,906 € 1,478,875
Voorraden € 869,906 € 1,478,875
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 799,420 € 961,161
Handelsvorderingen € 763,945 € 907,113
Overige vorderingen € 35,475 € 54,047
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 362,794 € 255,628
Overlopende rekeningen € 17,524 € 19,064
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,862,945 € 5,516,639
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,341,974 € 2,433,646
Inbreng € 500,000 € 500,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 500,000 € 500,000
Geplaatst kapitaal € 500,000 € 500,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,841,974 € 1,933,646
Onbeschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Wettelijke reserve € 50,000 € 50,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 37,354 € 37,354
Beschikbare reserves € 1,754,621 € 1,846,292
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,520,971 € 3,082,993
Schulden op meer dan één jaar € 72,621 € 86,405
Financiële schulden € 61,146 € 86,405
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,440,164 € 2,929,516
Financiële schulden € 1,260,509 € 1,672,054
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 918,010 € 1,052,126
Leveranciers € 918,010 € 1,052,126
Vooruitbetalingen op bestellingen € 53,988 € 7,773
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 157,320 € 147,586
Belastingen € 73,004 € 32,019
Bezoldigingen en sociale lasten € 84,316 € 115,568
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 8,186 € 67,073
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,862,945 € 5,516,639

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot