Horas

0405.911.445

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-02-1964
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 869,758 € 682,060
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 750,329 € 695,418
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 45,822 € 39,149
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -779
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 16,145 € 6,326
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 58,241 € -58,834
Financiële opbrengsten € 23,698 € 20,733
Recurrente financiële opbrengsten € 23,698 € 20,733
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 58,473 € 51,605
Recurrente financiële kosten € 58,473 € 51,605
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 23,465 € -89,706
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 20,969 € -91,671
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,969 € -91,671
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,969 € -91,671
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,800,103 € 2,813,301
Immateriële vaste activa € 6,163 € 9,080
Materiële vaste activa € 229,303 € 238,626
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 2,774 € 283
Meubilair en rollend materieel € 14,837 € 17,180
Overige materiële vaste activa € 211,693 € 221,163
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,564,636 € 2,565,594
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,114,084 € 2,049,644
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,104,985 € 869,906
Voorraden € 1,104,985 € 869,906
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 645,415 € 799,420
Handelsvorderingen € 638,477 € 763,945
Overige vorderingen € 6,938 € 35,475
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 349,139 € 362,794
Overlopende rekeningen € 14,545 € 17,524
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,914,187 € 4,862,945
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,362,943 € 2,341,974
Inbreng € 500,000 € 500,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 500,000 € 500,000
Geplaatst kapitaal € 500,000 € 500,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,862,943 € 1,841,974
Onbeschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Wettelijke reserve € 50,000 € 50,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,775,589 € 1,754,621
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,551,244 € 2,520,971
Schulden op meer dan één jaar € 25,823 € 72,621
Financiële schulden € 14,348 € 61,146
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,468,292 € 2,440,164
Financiële schulden € 1,213,923 € 1,260,509
Kredietinstellingen € 1,213,923 € 1,260,509
Overige leningen
Handelsschulden € 1,015,882 € 918,010
Leveranciers € 1,015,882 € 918,010
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 167,902 € 157,320
Belastingen € 65,649 € 73,004
Bezoldigingen en sociale lasten € 102,252 € 84,316
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 57,129 € 8,186
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,914,187 € 4,862,945

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot