Horas

0405.911.445

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-02-1964
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 511,415 € 869,758
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 799,036 € 750,329
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 46,934 € 45,822
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -779
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,833 € 16,145
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -336,388 € 58,241
Financiële opbrengsten € 20,666 € 23,698
Recurrente financiële opbrengsten € 20,666 € 23,698
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 53,658 € 58,473
Recurrente financiële kosten € 53,658 € 58,473
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -369,381 € 23,465
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -371,501 € 20,969
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -371,501 € 20,969
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -371,501 € 20,969
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,756,394 € 2,800,103
Immateriële vaste activa € 6,611 € 6,163
Materiële vaste activa € 188,371 € 229,303
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 3,929 € 2,774
Meubilair en rollend materieel € 6,513 € 14,837
Overige materiële vaste activa € 177,928 € 211,693
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,561,412 € 2,564,636
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,203,024 € 2,114,084
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,298,245 € 1,104,985
Voorraden € 1,298,245 € 1,104,985
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 647,530 € 645,415
Handelsvorderingen € 639,227 € 638,477
Overige vorderingen € 8,303 € 6,938
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 235,963 € 349,139
Overlopende rekeningen € 21,287 € 14,545
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,959,418 € 4,914,187
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,991,442 € 2,362,943
Inbreng € 500,000 € 500,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 500,000 € 500,000
Geplaatst kapitaal € 500,000 € 500,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,491,442 € 1,862,943
Onbeschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Wettelijke reserve € 50,000 € 50,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,404,088 € 1,775,589
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,967,976 € 2,551,244
Schulden op meer dan één jaar € 11,475 € 25,823
Financiële schulden € 14,348
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,899,346 € 2,468,292
Financiële schulden € 1,599,901 € 1,213,923
Kredietinstellingen € 1,599,901 € 1,213,923
Overige leningen
Handelsschulden € 1,115,742 € 1,015,882
Leveranciers € 1,115,742 € 1,015,882
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 138,262 € 167,902
Belastingen € 67,995 € 65,649
Bezoldigingen en sociale lasten € 70,267 € 102,252
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 57,155 € 57,129
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,959,418 € 4,914,187

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot