I.D.H. DIAMONDS

0404.962.627

Opening faillissement
  NV
  Opgericht in 10-07-1966
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 25,289,922 € 94,509,028
Brutomarge
Omzet € 25,273,369 € 93,858,583
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 16,553 € 49,637
Bedrijfskosten € 25,066,832 € 99,250,277
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 24,505,164 € 94,030,285
Aankopen € 24,788,659 € 90,904,753
Voorraad: afname (toename) € -283,495 € 3,125,532
Diensten en diverse goederen € 298,176 € 746,559
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 75,741 € 276,566
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 20,309 € 20,201
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 166,137 € 2,997,907
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,305 € 34,902
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,143,858
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 223,090 € -4,741,249
Financiële opbrengsten € 16,467 € 628,845
Recurrente financiële opbrengsten € 628,845
Opbrengsten uit vlottende activa € 8,834
Andere financiële opbrengsten € 620,011
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 16,467
Financiële kosten € 636,308 € 1,469,104
Recurrente financiële kosten € 636,308 € 869,104
Kosten van schulden € 449,849 € 814,195
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 186,459 € 54,909
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -396,751 € -5,581,508
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,114 € -705
Belastingen € 2,114
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 705
Winst (Verlies) van het boekjaar € -398,865 € -5,580,804
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -398,865 € -5,580,804
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -398,865 € -5,580,804
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -781,975 € -383,110
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 67,437 € 70,424
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 28,671 € 47,576
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 26,152 € 43,476
Meubilair en rollend materieel € 2,519 € 4,100
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 38,766 € 22,847
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 9,345,217 € 10,952,726
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 6,996,762 € 6,713,267
Voorraden € 6,996,762 € 6,713,267
Handelsgoederen € 6,996,762 € 6,713,267
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,286,770 € 4,168,958
Handelsvorderingen € 2,280,591 € 4,163,243
Overige vorderingen € 6,178 € 5,715
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 4,900 € 10,625
Overlopende rekeningen € 4,490 € 7,580
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 9,412,654 € 11,023,150
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -214,983 € 183,882
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 500,000 € 500,000
Geplaatst kapitaal € 500,000 € 500,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 66,992 € 66,992
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 50,000 € 50,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 5,591 € 5,591
Beschikbare reserves € 11,401 € 11,401
Overgedragen winst (verlies) € -781,975 € -383,110
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 9,627,637 € 10,839,268
Schulden op meer dan één jaar € 2,460,457 € 2,395,414
Financiële schulden € 2,460,457 € 2,395,414
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 7,167,180 € 8,443,853
Financiële schulden € 6,467,742 € 8,114,767
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 687,951 € 308,620
Leveranciers € 687,951 € 308,620
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,487 € 20,466
Belastingen € 8,594 € 11,315
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,894 € 9,151
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 9,412,654 € 11,023,150

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot