🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

IMAGINE BELGIUM

0430.123.734

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,291 € 16,162
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,375
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 402
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,161 € 2,146
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 15,728 € 5,641
Financiële opbrengsten € 2,082 € 3,144
Recurrente financiële opbrengsten € 2,082 € 3,144
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 355 € 417
Recurrente financiële kosten € 355 € 417
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 17,455 € 8,368
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 16,025 € 3,120
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,025 € 3,120
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,025 € 3,120
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 674 € 553
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 699 € 673
Uit te keren winst € 16,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 33,714 € 33,714
Immateriële vaste activa € 33,714 € 33,714
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 86,619 € 93,198
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 33,619 € 49,950
Handelsvorderingen € 12,180 € 23,121
Overige vorderingen € 21,439 € 26,829
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 51,297 € 41,158
Overlopende rekeningen € 1,193 € 1,177
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 120,333 € 126,912
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 93,921 € 93,895
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 31,222 € 31,222
Onbeschikbare reserves € 6,222 € 6,222
Wettelijke reserve € 6,222 € 6,222
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 25,000 € 25,000
Overgedragen winst (verlies) € 699 € 673
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 26,412 € 33,017
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 26,150 € 33,010
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 12,831 € 17,422
Leveranciers € 12,831 € 17,422
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,319 € 15,588
Belastingen € 13,319 € 15,588
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 262 € 7
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 120,333 € 126,912

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot