IMMO MOTTARD

0424.525.448

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-08-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 311,542 € 226,017
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 37,306 € 37,673
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 63,083 € 66,725
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 43,141 € 42,473
Niet-recurrente bedrijfskosten € 100
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 168,012 € 79,046
Financiële opbrengsten € 40,264 € 27,840
Recurrente financiële opbrengsten € 30,533 € 27,840
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 9,731
Financiële kosten € 377 € 461
Recurrente financiële kosten € 377 € 461
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 207,899 € 106,425
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 67,436 € 14,647
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 140,463 € 91,778
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 140,463 € 91,778
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 140,463 € 91,778
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 140,000
Overgedragen winst (verlies) € 11,694 € 11,231
Uit te keren winst € 169,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 836,796 € 899,879
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 836,796 € 899,879
Terreinen en gebouwen € 836,796 € 899,879
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,285,567 € 1,226,922
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 808,675 € 859,520
Handelsvorderingen € 116
Overige vorderingen € 808,675 € 859,404
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 469,125 € 347,632
Overlopende rekeningen € 7,767 € 19,770
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,122,363 € 2,126,801
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,057,979 € 1,919,003
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,980,000 € 1,840,000
Onbeschikbare reserves € 40,000 € 40,000
Wettelijke reserve € 40,000 € 40,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,940,000 € 1,800,000
Overgedragen winst (verlies) € 11,694 € 11,231
Kapitaalsubsidies € 4,285 € 5,772
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 64,384 € 207,798
Schulden op meer dan één jaar € 11,080
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 52,684 € 207,798
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,000 € 3,766
Leveranciers € 5,000 € 3,766
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 43,950 € 24,169
Belastingen € 35,430 € 14,249
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,520 € 9,920
Overige schulden € 3,734 € 172,843
Overlopende rekeningen € 620
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,122,363 € 2,126,801

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot