IMMO MOTTARD

0424.525.448

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-08-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,548,099 € 276,429
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,575 € 31,068
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 28,050 € 54,532
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,273 € 43,041
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,507,201 € 147,788
Financiële opbrengsten € 42,796 € 38,912
Recurrente financiële opbrengsten € 42,796 € 38,912
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,731 € 419
Recurrente financiële kosten € 4,731 € 419
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 3,545,266 € 186,281
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,656,984 € 126,092
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 21,278 € 126,092
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 21,278 € 126,092
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 11,694 € 11,694
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 11,694 € 11,694
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 474,830 € 782,264
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 474,830 € 782,264
Terreinen en gebouwen € 474,830 € 782,264
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 5,300,685 € 1,476,644
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 800,000 € 809,481
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 800,000 € 809,481
Geldbeleggingen € 1,500,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,994,758 € 662,643
Overlopende rekeningen € 5,927 € 4,520
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 5,775,515 € 2,258,908
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 4,836,770 € 2,182,582
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 4,763,076 € 2,106,092
Onbeschikbare reserves € 40,000 € 40,000
Wettelijke reserve € 40,000 € 40,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,087,370 € 2,066,092
Overgedragen winst (verlies) € 11,694 € 11,694
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 878,568
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 60,177 € 76,326
Schulden op meer dan één jaar € 15,590 € 13,730
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 44,587 € 42,017
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 872 € 2,263
Leveranciers € 872 € 2,263
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 41,587 € 37,788
Belastingen € 40,276 € 30,188
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,311 € 7,600
Overige schulden € 2,128 € 1,966
Overlopende rekeningen € 20,579
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 5,775,515 € 2,258,908

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot