IMMOCOR

0435.499.118

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 07-10-1988
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -184,751 € -444,679
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,998 € 2,987
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -187,749 € -447,665
Financiële opbrengsten € 2,005 € 2,061
Recurrente financiële opbrengsten € 2,005 € 2,061
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,751 € 9,488
Recurrente financiële kosten € 2,751 € 9,488
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -188,496 € -455,092
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -188,495 € -455,099
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -188,495 € -455,099
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -188,495 € -455,099
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 624,097 € 1,079,196
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 435,602 € 624,097
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,121,988 € 2,141,373
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 195,897 € 727,904
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 401,900 € 1,066,547
Handelsvorderingen € 479 € 81,097
Overige vorderingen € 401,421 € 985,450
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 522,187 € 344,572
Overlopende rekeningen € 2,004 € 2,349
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,121,988 € 2,141,373
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,111,702 € 1,300,197
Inbreng € 552,500 € 552,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 552,500 € 552,500
Geplaatst kapitaal € 552,500 € 552,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 123,600 € 123,600
Onbeschikbare reserves € 55,250 € 55,250
Wettelijke reserve € 55,250 € 55,250
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 68,350 € 68,350
Overgedragen winst (verlies) € 435,602 € 624,097
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 10,286 € 841,176
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 10,233 € 841,166
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,233 € 826,791
Leveranciers € 10,233 € 826,791
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,376
Belastingen € 14,376
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 53 € 10
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,121,988 € 2,141,373

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot