🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOQUATRO

0429.977.145

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 05-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 308,685 € 320,738
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 74,782 € 185,759
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 145,131 € 144,768
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -250 € -80,000
Andere bedrijfskosten € 2,515 € 1,001
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 86,507 € 69,211
Financiële opbrengsten € 962 € 1,022
Recurrente financiële opbrengsten € 962 € 1,022
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 21,445 € 41,727
Recurrente financiële kosten € 21,445 € 25,349
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 66,024 € 28,505
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 25,036 € 1,003
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 40,987 € 27,502
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 34,089 € 34,089
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 75,076 € 61,591
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 75,076 € 61,591
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 234,443 € 159,367
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,151,246 € 3,216,268
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,151,169 € 3,216,191
Terreinen en gebouwen € 3,067,133 € 3,138,491
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 84,037 € 77,699
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 77 € 77
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 130,364 € 120,788
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 72,125 € 71,837
Handelsvorderingen € 2,100 € 42,240
Overige vorderingen € 70,025 € 29,597
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 51,087 € 42,120
Overlopende rekeningen € 7,152 € 6,831
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,281,611 € 3,337,056
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,258,118 € 1,217,131
Inbreng € 62,900 € 62,900
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,900 € 62,900
Geplaatst kapitaal € 62,900 € 62,900
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 960,776 € 994,865
Onbeschikbare reserves € 6,290 € 6,290
Wettelijke reserve € 6,290 € 6,290
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 954,486 € 988,575
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 234,443 € 159,367
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 9,750 € 10,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 9,750 € 10,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,013,742 € 2,109,924
Schulden op meer dan één jaar € 1,737,841 € 1,874,081
Financiële schulden € 1,737,841 € 1,874,081
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 275,901 € 219,593
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 126,814 € 49,791
Leveranciers € 126,814 € 49,791
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 12,323 € 8,522
Belastingen € 36
Bezoldigingen en sociale lasten € 12,287 € 8,522
Overige schulden € 523
Overlopende rekeningen € 16,250
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,281,611 € 3,337,056

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot