🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOQUATRO

0429.977.145

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 05-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 254,556 € 308,685
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 81,344 € 74,782
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 138,492 € 145,131
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,519 € 2,515
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 29,200 € 86,507
Financiële opbrengsten € 906 € 962
Recurrente financiële opbrengsten € 906 € 962
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 19,053 € 21,445
Recurrente financiële kosten € 19,053 € 21,445
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,053 € 66,024
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,269 € 40,987
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 39,358 € 75,076
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 39,358 € 75,076
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 234,443 € 159,367
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 273,801 € 234,443
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,020,638 € 3,151,246
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,020,638 € 3,151,169
Terreinen en gebouwen € 2,965,117 € 3,067,133
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa - € 77
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 126,169 € 130,364
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 114,198 € 72,125
Handelsvorderingen € 97,743 € 2,100
Overige vorderingen € 16,455 € 70,025
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 7,325 € 51,087
Overlopende rekeningen € 4,646 € 7,152
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,146,807 € 3,281,611
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,263,388 € 1,258,118
Inbreng € 62,900 € 62,900
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,900 € 62,900
Geplaatst kapitaal € 62,900 € 62,900
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 926,687 € 960,776
Onbeschikbare reserves € 6,290 € 6,290
Wettelijke reserve € 6,290 € 6,290
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 273,801 € 234,443
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 12,750 € 9,750
Voorzieningen voor risico's en kosten € 12,750 € 9,750
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,870,670 € 2,013,742
Schulden op meer dan één jaar € 1,640,142 € 1,737,841
Financiële schulden € 1,640,142 € 1,737,841
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 229,909 € 275,901
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 75,847 € 126,814
Leveranciers € 75,847 € 126,814
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 8,847 € 12,323
Belastingen - € 36
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,847 € 12,287
Overige schulden - € 523
Overlopende rekeningen € 619 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,146,807 € 3,281,611

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot