🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOQUATRO

0429.977.145

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 05-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 133,501 € 254,556
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 88 € 81,344
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 111,654 € 138,492
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,893 € 2,519
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 20,972 € 29,200
Financiële opbrengsten € 832 € 906
Recurrente financiële opbrengsten € 832 € 906
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 17,387 € 19,053
Recurrente financiële kosten € 17,387 € 19,053
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,416 € 11,053
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -5,527 € 5,269
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 28,562 € 39,358
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 28,562 € 39,358
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 273,801 € 234,443
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 302,362 € 273,801
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,910,404 € 3,020,638
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,910,404 € 3,020,638
Terreinen en gebouwen € 2,910,404 € 2,965,117
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 50,436 € 126,169
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 43,187 € 114,198
Handelsvorderingen € 15,140 € 97,743
Overige vorderingen € 28,047 € 16,455
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 7,214 € 7,325
Overlopende rekeningen € 36 € 4,646
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,960,840 € 3,146,807
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,257,861 € 1,263,388
Inbreng € 62,900 € 62,900
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,900 € 62,900
Geplaatst kapitaal € 62,900 € 62,900
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 892,598 € 926,687
Onbeschikbare reserves € 6,290 € 6,290
Wettelijke reserve € 6,290 € 6,290
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 302,362 € 273,801
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,645 € 12,750
Voorzieningen voor risico's en kosten € 1,645 € 12,750
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,701,334 € 1,870,670
Schulden op meer dan één jaar € 1,500,242 € 1,640,142
Financiële schulden € 1,500,242 € 1,640,142
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 201,092 € 229,909
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden - € 75,847
Leveranciers - € 75,847
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - € 8,847
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten - € 8,847
Overige schulden € 52,830 -
Overlopende rekeningen - € 619
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,960,840 € 3,146,807

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot