🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

INTERMIRE

0810.212.888

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 17-12-2008
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 439,161 € 381,104
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 410,049 € 370,109
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,147 € 10,958
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten - -
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 20,964 € 36
Financiële opbrengsten -
Recurrente financiële opbrengsten -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 288 € 385
Recurrente financiële kosten € 288 € 385
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 20,676 € -348
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 20,676 € -348
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,676 € -348
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 20,676 € -348
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,651 € 2,775
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,651 € 1,651
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,445 € 11,088
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,875 € 9,518
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 2,875 € 9,518
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,570 € 1,570
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 347,858 € 346,134
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 135,187 € 131,070
Handelsvorderingen € 135,187 € 129,857
Overige vorderingen - € 1,212
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 208,252 € 208,800
Overlopende rekeningen € 4,419 € 6,265
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 352,303 € 357,222
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 102,780 € 82,104
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,651 € 1,651
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 249,523 € 275,118
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 219,245 € 213,993
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 60,578 € 71,799
Leveranciers € 60,578 € 71,799
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 48,457 € 43,618
Belastingen € 619 -
Bezoldigingen en sociale lasten € 47,838 € 43,618
Overige schulden € 110,210 € 98,576
Overlopende rekeningen € 30,278 € 61,126
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 352,303 € 357,222

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot