🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

JOS. VANDERMOLEN

0424.973.133

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 17,013,344 € 15,324,549
Brutomarge
Omzet € 16,983,782 € 15,288,585
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 29,562 € 35,963
Bedrijfskosten € 15,914,681 € 13,828,802
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 14,187,271 € 12,571,751
Aankopen € 14,285,833 € 12,651,049
Voorraad: afname (toename) € -98,562 € -79,298
Diensten en diverse goederen € 1,488,512 € 1,022,020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 194,097 € 186,739
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 40,012 € 34,043
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -15,238
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,789 € 29,486
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,098,663 € 1,495,746
Financiële opbrengsten € 26,395 € 37,432
Recurrente financiële opbrengsten € 26,395 € 37,432
Opbrengsten uit vlottende activa € 8,601 € 12,812
Andere financiële opbrengsten € 17,794 € 24,620
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 14,935 € 9,588
Recurrente financiële kosten € 14,935 € 9,588
Kosten van schulden € 1,538 € 5,120
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 13,398 € 4,468
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,110,122 € 1,523,591
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 377,399 € 451,672
Belastingen € 377,399 € 451,672
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 732,723 € 1,071,919
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 732,723 € 1,071,919
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 732,723 € 1,071,919
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 370,000 € 900,000
Overgedragen winst (verlies) € 396,796 € 34,073
Uit te keren winst € 150,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 121,381 € 163,223
Immateriële vaste activa € 48,284 € 61,727
Materiële vaste activa € 72,703 € 101,102
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 4,598 € 4,148
Meubilair en rollend materieel € 49,209 € 73,305
Overige materiële vaste activa € 18,896 € 23,649
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 394 € 394
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 7,141,047 € 6,834,197
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 526,843 € 428,281
Voorraden € 526,843 € 428,281
Handelsgoederen € 526,843 € 428,281
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,167,974 € 2,714,558
Handelsvorderingen € 2,664,663 € 2,520,902
Overige vorderingen € 503,311 € 193,656
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,089,765 € 1,344,205
Overlopende rekeningen € 12,239 € 9,158
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,262,428 € 6,997,420
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 6,464,479 € 5,731,756
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 2,787,947 € 2,787,947
Geplaatst kapitaal € 2,787,947 € 2,787,947
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,279,737 € 2,909,737
Onbeschikbare reserves € 446 € 446
Wettelijke reserve € 278,795 € 278,795
Inkoop eigen aandelen
Overige € 446 € 446
Belastingvrije reserves € 496 € 496
Beschikbare reserves € 3,000,000 € 2,630,000
Overgedragen winst (verlies) € 396,796 € 34,073
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 797,948 € 1,265,663
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 797,948 € 1,265,663
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 734,833 € 1,000,634
Leveranciers € 734,833 € 1,000,634
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 18,664 € 20,717
Belastingen € 2,011 € 3,467
Bezoldigingen en sociale lasten € 16,653 € 17,250
Overige schulden € 44,452 € 244,312
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,262,428 € 6,997,420

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot