🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

JOS. VANDERMOLEN

0424.973.133

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 21,451,543 € 19,798,036
Brutomarge
Omzet € 21,408,630 € 19,792,713
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 27,913 € 5,323
Bedrijfskosten € 20,842,286 € 19,289,284
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 18,078,393 € 16,799,086
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 2,490,102 € 2,237,076
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 217,911 € 204,963
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 50,415 € 42,516
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,465 € 5,643
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 609,258 € 508,752
Financiële opbrengsten € 61,549 € 20,891
Recurrente financiële opbrengsten € 61,549 € 20,891
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 61,549 € 20,891
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 64,465 € 11,115
Recurrente financiële kosten € 64,465 € 11,115
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 64,465 € 11,115
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 606,342 € 518,528
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 167,858 € 136,977
Belastingen € 167,858 € 136,977
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 438,484 € 381,551
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 438,484 € 381,551
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 438,484 € 381,551
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 63,424 € 81,873
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,909 € 63,424
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 230,734 € 68,536
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 230,525 € 68,327
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 222,938 € 56,215
Overige materiële vaste activa € 7,587 € 12,113
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 209 € 209
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 209 € 209
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 209 € 209
VLOTTENDE ACTIVA € 5,916,258 € 7,509,696
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 633,887 € 700,737
Voorraden € 633,887 € 700,737
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,156,694 € 3,745,959
Handelsvorderingen € 2,486,625 € 3,254,821
Overige vorderingen € 670,069 € 491,138
Geldbeleggingen € 1,374,517 € 1,000,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 1,374,517 € 1,000,000
Liquide middelen € 735,452 € 2,047,837
Overlopende rekeningen € 15,710 € 15,163
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,146,993 € 7,578,233
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,905,592 € 5,467,107
Inbreng € 123,947 € 123,947
Onbeschikbaar
Kapitaal € 123,947 € 123,947
Geplaatst kapitaal € 123,947 € 123,947
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 5,779,737 € 5,279,737
Onbeschikbare reserves € 279,241 € 279,241
Wettelijke reserve € 278,795 € 278,795
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 5,500,000 € 5,000,000
Overgedragen winst (verlies) € 1,909 € 63,424
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 241,401 € 2,111,125
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 241,401 € 2,111,125
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 125,452 € 749,292
Leveranciers € 125,452 € 749,292
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,822 € 9,618
Belastingen € 1,316 € 2,404
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,506 € 7,214
Overige schulden € 109,127 € 1,352,216
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,146,993 € 7,578,233

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot