🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

KEMPENTRANS

0429.960.121

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 131,817 € 172,101
Brutomarge
Omzet € 130,817 € 172,101
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,000
Bedrijfskosten € 122,422 € 161,593
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 99,540 € 134,133
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,732 € 17,016
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,149 € 10,443
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,396 € 10,508
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 269 € 303
Recurrente financiële kosten € 269 € 303
Kosten van schulden € 23 € 4
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 246 € 299
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 9,127 € 10,205
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,347 € 2,208
Belastingen € 2,347 € 2,208
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 6,780 € 7,997
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,780 € 7,997
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,780 € 7,997
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 610,091 € 603,311
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 675 € 15,542
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 14,732
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 14,732
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 675 € 810
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 761,720 € 712,723
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 756,720 € 707,681
Handelsvorderingen € 8,101
Overige vorderingen € 756,720 € 699,580
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,000 € 5,041
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 762,395 € 728,265
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 707,041 € 700,261
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 34,950 € 34,950
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 18,750 € 18,750
Beschikbare reserves € 10,000 € 10,000
Overgedragen winst (verlies) € 610,091 € 603,311
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 55,355 € 28,004
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 50,154 € 19,140
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 43,969 € 16,932
Leveranciers € 43,969 € 16,932
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,185 € 2,208
Belastingen € 6,185 € 2,208
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 5,201 € 8,864
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 762,395 € 728,265

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot