🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

KEMPENTRANS

0429.960.121

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 121,706 € 131,817
Brutomarge
Omzet € 113,206 € 130,817
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 1,000
Bedrijfskosten € 113,467 € 122,422
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 102,881 € 99,540
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 976 € 14,732
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,609 € 8,149
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 8,239 € 9,396
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 0
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 341 € 269
Recurrente financiële kosten € 341 € 269
Kosten van schulden € 1 € 23
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 340 € 246
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,898 € 9,127
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 4,212 € 2,347
Belastingen € 4,212 € 2,347
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,686 € 6,780
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 22,436 € 6,780
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 22,436 € 6,780
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 610,091 € 603,311
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 616,014 € 610,091
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,057 € 675
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 10,517
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 540 € 675
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 540 € 675
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 540 € 675
VLOTTENDE ACTIVA € 730,169 € 761,720
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 725,103 € 756,720
Handelsvorderingen € 8,684
Overige vorderingen € 716,420 € 756,720
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,000 € 5,000
Overlopende rekeningen € 65
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 741,226 € 762,395
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 710,726 € 707,041
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 32,712 € 34,950
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 26,512 € 10,000
Overgedragen winst (verlies) € 616,014 € 610,091
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 30,500 € 55,355
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 30,500 € 50,154
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 30,500 € 43,969
Leveranciers € 30,500 € 43,969
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,185
Belastingen € 6,185
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 5,201
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 741,226 € 762,395

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot