🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

KEMPENTRANS

0429.960.121

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 127,619 € 121,706
Brutomarge
Omzet € 127,619 € 113,206
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten -
Bedrijfskosten € 121,682 € 113,467
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 110,382 € 102,881
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,299 € 976
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,001 € 9,609
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,936 € 8,239
Financiële opbrengsten € 3,343 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 3,343 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa € 3,343
Andere financiële opbrengsten € 0
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 375 € 341
Recurrente financiële kosten € 375 € 341
Kosten van schulden € 5 € 1
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 370 € 340
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 8,904 € 7,898
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,226 € 4,212
Belastingen € 2,226 € 4,212
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen -
Winst (Verlies) van het boekjaar € 6,678 € 3,686
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,678 € 22,436
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,678 € 22,436
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 616,014 € 610,091
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 622,692 € 616,014
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 8,758 € 11,057
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 8,218 € 10,517
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 540 € 540
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 540 € 540
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 540 € 540
VLOTTENDE ACTIVA € 737,177 € 730,169
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 732,177 € 725,103
Handelsvorderingen € 44,938 € 8,684
Overige vorderingen € 687,239 € 716,420
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,000 € 5,000
Overlopende rekeningen - € 65
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 745,935 € 741,226
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 717,404 € 710,726
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 32,712 € 32,712
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 26,512 € 26,512
Overgedragen winst (verlies) € 622,692 € 616,014
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 28,531 € 30,500
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 28,531 € 30,500
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 28,531 € 30,500
Leveranciers € 28,531 € 30,500
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten -
Belastingen -
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 1
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 745,935 € 741,226

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot