🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

LE LIVRE BELGE

0429.944.778

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,753 € -834
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 622 € 239
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten € 33
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -2,409 € -1,073
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 214 € 117
Recurrente financiële kosten € 214 € 117
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -2,623 € -1,190
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -2,623 € -1,369
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,623 € -1,369
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,623 € -1,369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 11,622 € 12,990
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 8,999 € 11,622
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,214 € 239
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,214 € 239
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 20,881 € 25,158
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,516 € 8,806
Handelsvorderingen € 2,522 € 1,891
Overige vorderingen € 1,995 € 6,916
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,858 € 10,957
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 23,095 € 25,397
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 21,065 € 23,688
Inbreng € 10,207 € 10,207
Onbeschikbaar
Kapitaal € 10,207
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal € 10,207
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,859 € 1,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 8,999 € 11,622
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,029 € 1,709
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,029 € 1,709
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,397 € 1,428
Leveranciers € 1,397 € 1,428
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 103 € 281
Belastingen € 103 € 281
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 530
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 23,095 € 25,397

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot