🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

LE VAL DE SOMME

0430.061.970

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 176,982 € 49,414
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,050 € 32,274
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,958 € 24,820
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,371 € 4,705
Niet-recurrente bedrijfskosten € 552
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 160,051 € -12,387
Financiële opbrengsten € 687 € 310
Recurrente financiële opbrengsten € 687 € 310
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 17,762 € 15,032
Recurrente financiële kosten € 17,762 € 15,032
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 142,975 € -27,109
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,899
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 141,076 € -27,109
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 141,076 € -27,109
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 141,076 € -27,109
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 59,825 € -81,251
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 167,995 € 214,505
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 167,995 € 214,505
Terreinen en gebouwen € 165,173 € 173,376
Installaties, machines en uitrusting € 2,822 € 4,975
Meubilair en rollend materieel € 5,555
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 99,854 € 126,266
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 122,550
Voorraden € 122,550
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 99,436 € 2,423
Handelsvorderingen € 2,423
Overige vorderingen € 99,436
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 30 € 78
Overlopende rekeningen € 388 € 1,215
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 267,849 € 340,771
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 81,382 € -59,694
Inbreng € 6,197 € 6,197
Onbeschikbaar € 6,197 € 6,197
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 15,359 € 15,359
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 13,500 € 13,500
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 59,825 € -81,251
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 186,467 € 400,465
Schulden op meer dan één jaar € 87,171 € 111,156
Financiële schulden € 87,171 € 111,156
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 99,296 € 289,309
Financiële schulden € 86,887 € 146,929
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 15,291
Leveranciers € 15,291
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,899 € 5,657
Belastingen € 1,899 € 2,568
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,089
Overige schulden € 98,664
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 267,849 € 340,771

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot