🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

LE VAL DE SOMME

0430.061.970

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 215 € 10,595
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 51
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,618 € 7,518
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 884 € 4,940
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -8,286 € -1,913
Financiële opbrengsten € 21
Recurrente financiële opbrengsten € 21
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,545 € 14,034
Recurrente financiële kosten € 6,545 € 14,034
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -14,832 € -15,926
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -14,832 € -15,926
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -14,832 € -15,926
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -14,832 € -15,926
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 43,899 € 59,825
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 29,067 € 43,899
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 154,190 € 160,477
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 154,190 € 160,477
Terreinen en gebouwen € 152,019 € 158,596
Installaties, machines en uitrusting € 2,171 € 1,881
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 26,906 € 46,528
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 25,694 € 46,094
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 25,694 € 46,094
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 114 € 30
Overlopende rekeningen € 1,098 € 404
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 181,096 € 207,005
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 50,624 € 65,455
Inbreng € 6,197 € 6,197
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 15,359 € 15,359
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 29,067 € 43,899
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 130,472 € 141,549
Schulden op meer dan één jaar € 64,681 € 76,179
Financiële schulden € 64,681 € 76,179
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 64,681 € 76,179
Schulden op ten hoogste één jaar € 65,791 € 65,370
Financiële schulden € 49,653
Kredietinstellingen € 49,653
Overige leningen
Handelsschulden € 1,433
Leveranciers € 1,433
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,899
Belastingen € 1,899
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 52,860 € 2,826
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 181,096 € 207,005

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot