🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

LECOMTE INDUSTRIES

0429.819.173

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 13-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -8,801 € -18,660
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 12,540 € 12,261
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -21,341 € -30,921
Financiële opbrengsten € 41,250
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 41,250
Financiële kosten € 223,798 € 173,183
Recurrente financiële kosten € 223,798 € 173,183
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -245,139 € -162,854
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -245,139 € -162,854
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -245,139 € -162,854
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -245,139 € -162,854
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -351,951
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -597,090 € -351,951
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 21,629,130 € 21,629,130
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 14,370 € 14,370
Terreinen en gebouwen € 14,370 € 14,370
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 21,614,760 € 21,614,760
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 46,494 € 1,577,787
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 14,449 € 7,042
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 14,449 € 7,042
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 8,055 € 70,745
Overlopende rekeningen € 23,990
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 21,675,624 € 23,206,917
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 5,343,515 € 5,588,654
Inbreng € 5,500,000 € 5,500,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 5,500,000 € 5,500,000
Geplaatst kapitaal € 5,500,000 € 5,500,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 440,605 € 440,605
Onbeschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Wettelijke reserve € 50,000 € 50,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 390,605 € 390,605
Overgedragen winst (verlies) € -597,090 € -351,951
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 16,332,109 € 17,618,262
Schulden op meer dan één jaar € 14,559,560 € 15,861,889
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,548,859 € 1,580,854
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 33,580 € 80,854
Leveranciers € 33,580 € 80,854
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 1,515,279 € 1,500,000
Overlopende rekeningen € 223,690 € 175,519
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 21,675,624 € 23,206,916

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot