🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Lisperhof Horses

0430.098.988

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 29-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -7,477 € -8,572
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 33,156 € 33,156
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,017
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -40,633 € -42,745
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 35 € 35
Recurrente financiële kosten € 35 € 35
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -40,668 € -42,780
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 7,693 € 11,264
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -32,975 € -31,515
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 12,535 € 21,876
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -20,440 € -9,640
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -20,440 € -9,640
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 664,830 € 685,270
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 146,735 € 179,891
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 146,735 € 179,891
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 146,735 € 179,891
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,642,695 € 1,614,256
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,642,679 € 1,614,256
Handelsvorderingen € 216,250 € 191,250
Overige vorderingen € 1,426,429 € 1,423,006
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15 € 0
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,789,430 € 1,794,148
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 739,818 € 772,793
Inbreng € 68,171 € 68,171
Onbeschikbaar € 68,171 € 68,171
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,817 € 19,352
Onbeschikbare reserves € 6,817 € 6,817
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 12,535
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 664,830 € 685,270
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 7,693
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 7,693
SCHULDEN € 1,049,612 € 1,013,662
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,049,612 € 1,013,662
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 23,111
Leveranciers € 23,111
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 23,902 € 24,216
Belastingen € 23,902 € 24,216
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 1,002,598 € 989,445
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,789,430 € 1,794,148

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot