🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Lisperhof Horses

0430.098.988

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 29-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,240 € -11,516
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 102 € 665
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 10,138 € -12,181
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 47 € 41
Recurrente financiële kosten € 47 € 41
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 10,091 € -12,222
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 10,091 € -12,222
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,091 € -12,222
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,091 € -12,222
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 652,608 € 664,830
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 662,699 € 652,608
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 146,735 € 146,735
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 146,735 € 146,735
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,556,698 € 1,536,932
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,556,683 € 1,536,916
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 1,556,683 € 1,536,916
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15 € 15
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,703,433 € 1,683,667
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 737,687 € 727,595
Inbreng € 68,171 € 68,171
Onbeschikbaar
Kapitaal € 68,171 € 68,171
Geplaatst kapitaal € 68,171 € 68,171
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,817 € 6,817
Onbeschikbare reserves € 6,817 € 6,817
Wettelijke reserve € 6,817 € 6,817
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 662,699 € 652,608
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 965,746 € 956,071
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 965,746 € 956,071
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 37,946 € 29,983
Leveranciers € 37,946 € 29,983
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,070
Belastingen € 1,070
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 926,730 € 926,088
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,703,433 € 1,683,667

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot