Maaslands Huis

0401.327.206

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 18-04-1952
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 8,533,856 € 7,227,739
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,090,068 € 2,025,188
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,227,498 € 2,931,793
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 29,824 € -8,200
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 878,449 € 872,087
Niet-recurrente bedrijfskosten € 354,129 € 73,679
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,707,098 € 1,465,409
Financiële opbrengsten € 857,219 € 972,933
Recurrente financiële opbrengsten € 857,219 € 972,933
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,756,808 € 1,520,084
Recurrente financiële kosten € 1,756,808 € 1,520,084
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 807,509 € 918,258
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 771,090 € 902,681
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 530,642 € 1,035,699
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 530,642 € 1,035,699
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 277,649
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 1,739
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 133,120,620 € 119,107,210
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 133,120,620 € 119,107,210
Terreinen en gebouwen € 103,325,199 € 93,956,279
Installaties, machines en uitrusting € 61,604 € 79,239
Meubilair en rollend materieel € 97,617 € 148,526
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 29,636,201 € 24,923,165
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 32,422,501 € 27,640,574
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 167,232 € 169,126
Voorraden € 167,232 € 169,126
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 554,425 € 510,791
Handelsvorderingen € 184,909 € 219,373
Overige vorderingen € 369,516 € 291,418
Geldbeleggingen € 20,000,000 € 12,000,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 11,253,201 € 14,602,081
Overlopende rekeningen € 447,644 € 358,576
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 165,543,122 € 146,747,784
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 50,110,914 € 48,454,853
Inbreng € 28,119 € 28,119
Onbeschikbaar
Kapitaal € 28,119 € 28,119
Geplaatst kapitaal € 112,475 € 112,475
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 37,516,147 € 36,746,795
Onbeschikbare reserves € 16,759,638 € 16,230,735
Wettelijke reserve € 11,248 € 11,248
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 6,493,463 € 6,185,055
Voorzieningen voor risico's en kosten € 5,125,438 € 4,878,649
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 3,332,606 € 3,323,384
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 108,938,745 € 92,107,876
Schulden op meer dan één jaar € 101,452,589 € 85,476,525
Financiële schulden € 99,996,692 € 84,028,257
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 6,983,713 € 6,159,771
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,222,707 € 2,858,997
Leveranciers € 3,222,707 € 2,858,997
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,075,832 € 940,897
Belastingen € 744,776 € 706,730
Bezoldigingen en sociale lasten € 331,055 € 234,167
Overige schulden € 345,517 € 316,715
Overlopende rekeningen € 502,443 € 471,581
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 165,543,122 € 146,747,784

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot