🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Merck Chemicals N.V/S.A.

0408.308.434

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 19-05-1971
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 91,628,134 € 79,520,559
Brutomarge
Omzet € 90,790,055 € 78,844,872
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € -57,729 € -151,675
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 895,808 € 739,482
Bedrijfskosten € 85,964,523 € 75,490,791
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 78,018,238 € 67,436,235
Aankopen € 78,112,384 € 67,384,377
Voorraad: afname (toename) € -94,145 € 51,858
Diensten en diverse goederen € 2,561,558 € 2,274,079
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 4,708,615 € 4,545,547
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 633,285 € 633,285
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 58,716 € -11,221
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -38,525 € 587,770
Andere bedrijfskosten € 22,635 € 25,095
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,663,611 € 4,029,768
Financiële opbrengsten € 869 € 1,500,371
Recurrente financiële opbrengsten € 869 € 1,500,371
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 869 € 371
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 664,455 € 707,659
Recurrente financiële kosten € 664,455 € 707,659
Kosten van schulden € 652,594 € 706,473
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 11,861 € 1,186
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 5,000,026 € 4,822,480
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,377,470 € 1,067,498
Belastingen € 1,377,470 € 1,594,058
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 526,560
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,622,555 € 3,754,982
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,622,555 € 3,754,982
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,622,555 € 3,754,982
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 17,841,800 € 14,219,245
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 50,641,420 € 51,274,705
Immateriële vaste activa € 1,554,851 € 2,163,402
Materiële vaste activa € 86,569 € 111,303
Terreinen en gebouwen € 86,569 € 111,303
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 49,000,000 € 49,000,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 21,561,689 € 20,305,682
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 492,344 € 451,868
Voorraden € 319,063 € 220,858
Handelsgoederen € 319,063 € 220,858
Bestellingen in uitvoering € 173,281 € 231,010
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 21,052,531 € 19,853,814
Handelsvorderingen € 20,892,273 € 15,845,910
Overige vorderingen € 160,258 € 4,007,904
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen € 16,814
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 72,203,109 € 71,580,387
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 24,638,407 € 21,015,852
Inbreng € 5,762,000 € 5,762,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Geplaatst kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,034,607 € 1,034,607
Onbeschikbare reserves € 576,200 € 576,200
Wettelijke reserve € 576,200 € 576,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 458,407 € 458,407
Overgedragen winst (verlies) € 17,841,800 € 14,219,245
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,604,081 € 1,642,606
Voorzieningen voor risico's en kosten € 1,604,081 € 1,642,606
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen € 1,604,081 € 1,642,606
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 45,960,621 € 48,921,929
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 45,571,474 € 48,286,779
Financiële schulden € 42,000,000 € 46,000,000
Kredietinstellingen
Overige leningen € 42,000,000 € 46,000,000
Handelsschulden € 777,379 € 612,939
Leveranciers € 777,379 € 612,939
Vooruitbetalingen op bestellingen € 1,406 € 1,406
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,519,586 € 1,664,483
Belastingen € 1,535,904 € 397,113
Bezoldigingen en sociale lasten € 983,682 € 1,267,370
Overige schulden € 273,103 € 7,950
Overlopende rekeningen € 389,147 € 635,151
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 72,203,109 € 71,580,387

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot