🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Merck Chemicals N.V/S.A.

0408.308.434

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 19-05-1971
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 4,434,614 € 91,628,134
Brutomarge
Omzet € 3,962,064 € 90,790,055
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 645,832 € 895,808
Bedrijfskosten € 3,983,309 € 85,964,523
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 2,320,921 € 78,018,238
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 710,980 € 2,561,558
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 925,154 € 4,708,615
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 66,941 € 633,285
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -6,838 € 58,716
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -33,849 € -38,525
Andere bedrijfskosten € 22,635
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 451,305 € 5,663,611
Financiële opbrengsten € 648 € 869
Recurrente financiële opbrengsten € 648 € 869
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 648 € 869
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 658,785 € 664,455
Recurrente financiële kosten € 658,785 € 664,455
Kosten van schulden € 657,901 € 652,594
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 884 € 11,861
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -206,832 € 5,000,026
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 104,249 € 1,377,470
Belastingen € 104,249 € 1,377,470
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -311,081 € 3,622,555
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -311,081 € 3,622,555
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -311,081 € 3,622,555
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 17,841,800 € 14,219,245
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 17,530,720 € 17,841,800
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 67,891,807 € 50,641,420
Immateriële vaste activa € 104,093 € 1,554,851
Materiële vaste activa € 86,569
Terreinen en gebouwen € 86,569
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 67,787,714 € 49,000,000
Verbonden ondernemingen € 67,787,714 € 49,000,000
Deelnemingen € 67,787,714 € 49,000,000
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,905,167 € 21,561,689
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 84,957 € 492,344
Voorraden € 84,957 € 319,063
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,820,210 € 21,052,531
Handelsvorderingen € 1,611,570 € 20,892,273
Overige vorderingen € 208,640 € 160,258
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen € 16,814
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 69,796,974 € 72,203,109
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 24,327,327 € 24,638,407
Inbreng € 5,762,000 € 5,762,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Geplaatst kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,034,607 € 1,034,607
Onbeschikbare reserves € 576,200 € 576,200
Wettelijke reserve € 576,200 € 576,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 458,407 € 458,407
Overgedragen winst (verlies) € 17,530,720 € 17,841,800
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 29,705 € 1,604,081
Voorzieningen voor risico's en kosten € 29,705 € 1,604,081
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 45,439,942 € 45,960,621
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 45,433,208 € 45,571,474
Financiële schulden € 42,000,000 € 42,000,000
Kredietinstellingen
Overige leningen € 42,000,000 € 42,000,000
Handelsschulden € 179,531 € 777,379
Leveranciers € 179,531 € 777,379
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 861,983 € 2,519,586
Belastingen € 651,812 € 1,535,904
Bezoldigingen en sociale lasten € 210,171 € 983,682
Overige schulden € 2,391,693 € 273,103
Overlopende rekeningen € 6,735 € 389,147
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 69,796,974 € 72,203,109

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot