Merck Chemicals N.V/S.A.

0408.308.434

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 19-05-1971
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 5,212,853 € 4,434,614
Brutomarge
Omzet € 4,007,181 € 3,962,064
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 938,797 € 645,832
Bedrijfskosten € 4,588,941 € 3,983,309
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 2,495,326 € 2,320,921
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 774,651 € 710,980
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,246,001 € 925,154
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 104,093 € 66,941
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -5,631 € -6,838
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -29,705 € -33,849
Andere bedrijfskosten € 4,206
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 623,912 € 451,305
Financiële opbrengsten € 45,003,694 € 648
Recurrente financiële opbrengsten € 45,003,694 € 648
Opbrengsten uit vlottende activa € 1,009
Andere financiële opbrengsten € 2,685 € 648
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 384,682 € 658,785
Recurrente financiële kosten € 384,682 € 658,785
Kosten van schulden € 381,028 € 657,901
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 3,654 € 884
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 45,242,923 € -206,832
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 239,273 € 104,249
Belastingen € 239,273 € 104,249
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 45,003,650 € -311,081
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 45,003,650 € -311,081
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 45,003,650 € -311,081
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 17,530,720 € 17,841,800
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 62,534,370 € 17,530,720
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 67,787,714 € 67,891,807
Immateriële vaste activa € 104,093
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 67,787,714 € 67,787,714
Verbonden ondernemingen € 67,787,714 € 67,787,714
Deelnemingen € 67,787,714 € 67,787,714
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,286,131 € 1,905,167
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 67,506 € 84,957
Voorraden € 67,506 € 84,957
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,213,691 € 1,820,210
Handelsvorderingen € 1,041,897 € 1,611,570
Overige vorderingen € 1,171,794 € 208,640
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen € 4,934
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 70,073,844 € 69,796,974
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 69,330,977 € 24,327,327
Inbreng € 5,762,000 € 5,762,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Geplaatst kapitaal € 5,762,000 € 5,762,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,034,607 € 1,034,607
Onbeschikbare reserves € 576,200 € 576,200
Wettelijke reserve € 576,200 € 576,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 458,407 € 458,407
Overgedragen winst (verlies) € 62,534,370 € 17,530,720
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 29,705
Voorzieningen voor risico's en kosten € 29,705
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 742,867 € 45,439,942
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 736,132 € 45,433,208
Financiële schulden € 42,000,000
Kredietinstellingen
Overige leningen € 42,000,000
Handelsschulden € 410,795 € 179,531
Leveranciers € 410,795 € 179,531
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 324,011 € 861,983
Belastingen € 111,145 € 651,812
Bezoldigingen en sociale lasten € 212,866 € 210,171
Overige schulden € 2,391,693
Overlopende rekeningen € 6,735 € 6,735
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 70,073,844 € 69,796,974

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot