🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

NORLAND

0449.333.395

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 28-01-1993
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 9,061,363 € 4,873,622
Brutomarge
Omzet € 8,483,757 € 4,687,949
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € 555,573 € 183,765
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 2,033 € 834
Bedrijfskosten € 7,535,187 € 4,761,792
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 4,960,355 € 3,214,393
Aankopen € 5,110,229 € 3,406,335
Voorraad: afname (toename) € -149,874 € -191,942
Diensten en diverse goederen € 1,806,281 € 948,521
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 587,521 € 434,010
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 157,354 € 114,536
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,195
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,677 € 22,847
Niet-recurrente bedrijfskosten € 26,290
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,526,176 € 111,830
Financiële opbrengsten € 3,009 € 7,630
Recurrente financiële opbrengsten € 3,009 € 7,630
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 3,009 € 7,630
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,270 € 9,241
Recurrente financiële kosten € 10,270 € 9,241
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 10,270 € 9,241
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,518,914 € 110,219
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 399,000 € 36,367
Belastingen € 399,000 € 36,367
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,119,914 € 73,852
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,119,914 € 73,852
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,119,914 € 73,852
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 55,996 € 3,693
Overgedragen winst (verlies) € 1,395,407 € 331,488
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 821,238 € 512,415
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 820,876 € 512,053
Terreinen en gebouwen € 90,991 € 76,043
Installaties, machines en uitrusting € 307,480 € 346,248
Meubilair en rollend materieel € 237,622 € 713
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 184,783 € 89,049
Financiële vaste activa € 361 € 361
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,787,020 € 3,568,606
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,493,379 € 1,787,932
Voorraden € 2,493,379 € 1,787,932
Handelsgoederen € 8,530 € 14,437
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 909,106 € 1,549,969
Handelsvorderingen € 477,543 € 1,128,312
Overige vorderingen € 431,563 € 421,657
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 382,709 € 229,578
Overlopende rekeningen € 1,825 € 1,127
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,608,257 € 4,081,021
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,248,661 € 2,128,747
Inbreng € 1,715,787 € 1,715,787
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Geplaatst kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Buiten kapitaal € 495,787 € 495,787
Uitgiftepremies € 495,787 € 495,787
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 137,467 € 81,472
Onbeschikbare reserves € 108,158 € 52,163
Wettelijke reserve € 108,158 € 52,163
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,309 € 29,309
Overgedragen winst (verlies) € 1,395,407 € 331,488
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,359,596 € 1,952,274
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,359,596 € 1,952,274
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,037,454 € 1,838,682
Leveranciers € 1,037,454 € 1,838,682
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 322,143 € 113,592
Belastingen € 251,270 € 44,391
Bezoldigingen en sociale lasten € 70,872 € 69,200
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,608,257 € 4,081,021

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot