NORLAND

0449.333.395

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 28-01-1993
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 9,960,159 € 9,061,363
Brutomarge
Omzet € 9,735,318 € 8,483,757
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 5,994 € 2,033
Bedrijfskosten € 9,096,557 € 7,535,187
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 6,010,318 € 4,960,355
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 2,307,781 € 1,806,281
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 539,615 € 587,521
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 205,865 € 157,354
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 32,976 € 23,677
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 863,603 € 1,526,176
Financiële opbrengsten € 747 € 3,009
Recurrente financiële opbrengsten € 747 € 3,009
Opbrengsten uit vlottende activa € 170
Andere financiële opbrengsten € 577 € 3,009
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,844 € 10,270
Recurrente financiële kosten € 7,844 € 10,270
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 7,844 € 10,270
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 856,506 € 1,518,914
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 227,728 € 399,000
Belastingen € 227,728 € 399,000
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 628,778 € 1,119,914
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 628,778 € 1,119,914
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 628,778 € 1,119,914
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,395,407 € 331,488
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,010,343 € 1,395,407
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 720,575 € 821,238
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 720,214 € 820,876
Terreinen en gebouwen € 70,120 € 90,991
Installaties, machines en uitrusting € 370,948 € 307,480
Meubilair en rollend materieel € 187,878 € 237,622
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 91,267 € 184,783
Financiële vaste activa € 361 € 361
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 361 € 361
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 361 € 361
VLOTTENDE ACTIVA € 5,303,339 € 3,787,020
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,615,168 € 2,493,379
Voorraden € 2,615,168 € 2,493,379
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,548,236 € 909,106
Handelsvorderingen € 2,302,732 € 477,543
Overige vorderingen € 245,504 € 431,563
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 139,807 € 382,709
Overlopende rekeningen € 128 € 1,825
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 6,023,914 € 4,608,257
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,877,439 € 3,248,661
Inbreng € 1,715,787 € 1,715,787
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Geplaatst kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Buiten kapitaal € 495,787 € 495,787
Uitgiftepremies € 495,787 € 495,787
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 151,309 € 137,467
Onbeschikbare reserves € 122,000 € 108,158
Wettelijke reserve € 122,000 € 108,158
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,309 € 29,309
Overgedragen winst (verlies) € 2,010,343 € 1,395,407
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,146,475 € 1,359,596
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,146,475 € 1,359,596
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,397,091 € 1,037,454
Leveranciers € 1,397,091 € 1,037,454
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 319,218 € 322,143
Belastingen € 276,863 € 251,270
Bezoldigingen en sociale lasten € 42,355 € 70,872
Overige schulden € 430,166
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 6,023,914 € 4,608,257

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot