NORLAND

0449.333.395

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 28-01-1993
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 7,500,990 € 9,960,159
Brutomarge
Omzet € 8,366,159 € 9,735,318
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 7,388 € 5,994
Bedrijfskosten € 7,386,652 € 9,096,557
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 4,409,421 € 6,010,318
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 1,921,097 € 2,307,781
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 641,370 € 539,615
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 389,212 € 205,865
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 25,553 € 32,976
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 114,339 € 863,603
Financiële opbrengsten € 54 € 747
Recurrente financiële opbrengsten € 54 € 747
Opbrengsten uit vlottende activa € 47 € 170
Andere financiële opbrengsten € 7 € 577
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 15,561 € 7,844
Recurrente financiële kosten € 15,561 € 7,844
Kosten van schulden € 1,715
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 13,846 € 7,844
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 98,832 € 856,506
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 30,022 € 227,728
Belastingen € 30,022 € 227,728
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 68,810 € 628,778
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 68,810 € 628,778
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 68,810 € 628,778
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,010,343 € 1,395,407
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,079,153 € 2,010,343
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,118,653 € 720,575
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,118,292 € 720,214
Terreinen en gebouwen € 57,613 € 70,120
Installaties, machines en uitrusting € 926,848 € 370,948
Meubilair en rollend materieel € 133,831 € 187,878
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 91,267
Financiële vaste activa € 361 € 361
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 361 € 361
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 361 € 361
VLOTTENDE ACTIVA € 3,532,248 € 5,303,339
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,732,273 € 2,615,168
Voorraden € 1,732,273 € 2,615,168
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,703,737 € 2,548,236
Handelsvorderingen € 1,441,602 € 2,302,732
Overige vorderingen € 262,135 € 245,504
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 95,068 € 139,807
Overlopende rekeningen € 1,170 € 128
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,650,902 € 6,023,914
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,946,249 € 3,877,439
Inbreng € 1,715,787 € 1,715,787
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Geplaatst kapitaal € 1,220,000 € 1,220,000
Buiten kapitaal € 495,787 € 495,787
Uitgiftepremies € 495,787 € 495,787
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 151,309 € 151,309
Onbeschikbare reserves € 122,000 € 122,000
Wettelijke reserve € 122,000 € 122,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,309 € 29,309
Overgedragen winst (verlies) € 2,079,153 € 2,010,343
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 704,652 € 2,146,475
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 700,639 € 2,146,475
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 575,511 € 1,397,091
Leveranciers € 575,511 € 1,397,091
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 92,416 € 319,218
Belastingen € 19,272 € 276,863
Bezoldigingen en sociale lasten € 73,144 € 42,355
Overige schulden € 32,712 € 430,166
Overlopende rekeningen € 4,013
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,650,902 € 6,023,914

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot