🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

PHARMACIE LADURON

0429.916.074

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 49,339 € 47,553
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,440 € 13,841
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,440 € 1,457
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 31,459 € 32,255
Financiële opbrengsten € 4 € 166
Recurrente financiële opbrengsten € 4 € 166
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 125 € 120
Recurrente financiële kosten € 125 € 120
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 31,339 € 32,301
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 23,057 € 24,910
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,057 € 24,910
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,057 € 24,910
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 51,427 € 29,516
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 74,484 € 51,427
Uit te keren winst € 3,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 58,510 € 63,428
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 58,510 € 63,428
Terreinen en gebouwen € 7,734 € 7,734
Installaties, machines en uitrusting € 41,586 € 55,694
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 53,744 € 48,489
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 21,757 € 18,704
Handelsvorderingen € 18,252 € 17,377
Overige vorderingen € 3,505 € 1,327
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15,136 € 12,230
Overlopende rekeningen € 799 € 727
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 112,255 € 111,917
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 95,650 € 72,593
Inbreng € 18,750 € 18,750
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,416 € 2,416
Onbeschikbare reserves € 2,416
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 2,416
Overgedragen winst (verlies) € 74,484 € 51,427
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 16,605 € 39,325
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 16,605 € 39,325
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 12,810 € 11,615
Leveranciers € 12,810 € 11,615
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,200 € 2,605
Belastingen € 1,200 € 2,605
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,595 € 25,105
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 112,255 € 111,917

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot