PLAFONDSQUARE

0425.680.639

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 13-04-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 48,750 € 44,838
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,631 € 11,631
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,240 € 7,312
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 28,879 € 25,894
Financiële opbrengsten € 144
Recurrente financiële opbrengsten € 144
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,953 € 5,530
Recurrente financiële kosten € 3,953 € 5,530
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 24,926 € 20,509
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 8,326 € 6,725
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 16,599 € 13,784
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,599 € 13,784
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,599 € 13,784
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 390,261 € 373,662
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 414,652 € 429,474
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 369,652 € 384,474
Terreinen en gebouwen € 366,402 € 382,553
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 3,249 € 1,921
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 45,000 € 45,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 423,160 € 472,392
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 45,000 € 47,581
Handelsvorderingen € 45,000 € 46,662
Overige vorderingen € 919
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 265,718 € 278,369
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 837,811 € 901,866
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 620,507 € 603,908
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 168,272 € 168,272
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 162,075 € 162,075
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 390,261 € 373,662
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 83,456 € 83,456
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 83,456 € 83,456
SCHULDEN € 133,848 € 214,502
Schulden op meer dan één jaar € 55,000 € 92,776
Financiële schulden € 55,000 € 92,776
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 78,848 € 121,726
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 33,608 € 50,865
Leveranciers € 33,608 € 50,865
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,649 € 5,643
Belastingen € 6,649 € 5,643
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 815 € 11,891
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 837,811 € 901,866

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot