🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PLAFONDSQUARE

0425.680.639

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 13-04-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 48,756 € 48,750
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,631 € 11,631
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,301 € 8,240
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 28,824 € 28,879
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,757 € 3,953
Recurrente financiële kosten € 2,757 € 3,953
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 26,067 € 24,926
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 40,997 € 16,599
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 203,072 € 16,599
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 203,072 € 16,599
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 390,261 € 373,662
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 593,334 € 390,261
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 358,020 € 369,652
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 358,020 € 369,652
Terreinen en gebouwen € 355,252 € 366,402
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 2,769 € 3,249
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 449,077 € 468,160
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 45,910 € 45,000
Handelsvorderingen € 45,000 € 45,000
Overige vorderingen € 910
Geldbeleggingen € 111,445 € 112,442
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 246,723 € 265,718
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 807,097 € 837,811
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 661,505 € 620,507
Inbreng € 61,973 € 61,973
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,973 € 61,973
Geplaatst kapitaal € 61,973 € 61,973
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,197 € 168,272
Onbeschikbare reserves € 6,197 € 6,197
Wettelijke reserve € 6,197 € 6,197
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 593,334 € 390,261
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 83,456
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 145,593 € 133,848
Schulden op meer dan één jaar € 25,000 € 55,000
Financiële schulden € 25,000 € 55,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 120,593 € 78,848
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 22,693 € 33,608
Leveranciers € 22,693 € 33,608
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 67,899 € 6,649
Belastingen € 67,899 € 6,649
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 815
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 807,097 € 837,811

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot